Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden BeeS-Sport | Versie 2.0.2 mei 2018

Inhoudsopgave:

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 4. Het aanbod
Artikel 5. De overeenkomst
Artikel 6. Herroepingsrecht
Artikel 7. Verplichtingen van de Afnemer tijdens de bedenktijd
Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Afnemer en de kosten daarvan
Artikel 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10. Aanbiedingen en prijzen
Artikel 11. Levering en uitvoering
Artikel 12. Garanties
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 14. Betaling
Artikel 15. Overmacht
Artikel 16. Aanvullende en afwijkende bepalingen
Artikel 17. Toepasselijk recht
Artikel 18. AVG/GDPR

Artikel 1. Definities
KeeS-Sport: een handelsnaam van Bees Company, waar BeeS-Sport vermeld staat mag ook BeeS Company worden gelezen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BeeS-Sport in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen BeeS-Sport en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Order: iedere opdracht van Afnemer aan BeeS-Sport;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen BeeS-Sport en de Afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseer systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van BeeS-Sport aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, flyers, E-mail, WhatsApp berichten, Messenger berichten en brieven;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer of BeeS-Sport in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
BeeS Company, Bongerdstraat 6, 1326 AB Almere;
E-mailadres: info@bees-sport.nl;
KvK-nummer: 39092605
BTW-nummer: NL8152.83.933.B01

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BeeS-Sport en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BeeS-Sport en Afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de BeeS-Sport voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij BeeS-Sport zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van lid 2 en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door BeeS-Sport uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Voorts zijn aanbiedingen enkel geldig zolang de voorraad strekt.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Afnemer mogelijk te maken. Als BeeS-Sport gebruikt maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BeeS-Sport niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd BeeS-Sport onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BeeS-Sport is bevestigd, kan de Afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst via elektronische weg tot stand komt, treft BeeS-Sport passende technische organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige internet omgeving. Indien de Afnemer elektronisch betaalt, zal BeeS-Sport daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. BeeS-Sport zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de Afnemer de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. Het bezoekadres van de vestiging van BeeS-Sport waar de Afnemer met klachten terecht kan;
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van dit recht;
c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en wijze van betaling, aflevering of uitvoering aan de overeenkomst op afstand;
e. Indien de Afnemer een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6. Herroepingsrecht
1. De Afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. BeeS-Sport kan de Afnemer vragen naar reden van herroeping, echter is de Afnemer niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).
2. De hiervoor in lid 1 bedoelde bevoegdheid van Afnemer geldt niet voor goederen die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van Afnemer (maatwerk), duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunne worden teruggezonden.
3. Indien Afnemer overeenkomstig het eerste lid gebruik wens te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen schriftelijk aan BeeS-Sport te melden.
4. De Afnemer heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
Artikel 7. Verplichtingen van de Afnemer tijdens de bedenktijd
1. De bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen.
2. De Afnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de waardvermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Afnemer en de kosten daarvan
1. De Afnemer kan gebruikmaken van zijn herroepingsrecht. Dit dient hij binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan BeeS-Sport te melden.
2. De Afnemer dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in het eerste lid bedoelde melding, het product terug te sturen of te overhandigen aan (een gemachtigde van) BeeS-Sport.
3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Afnemer.
4. BeeS-Sport zal in het geval dat de afgenomen producten onder de 'gratis verzenden prijs' komen ook de verzendkosten in rekening brengen.
5. Indien de Afnemer gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht. Voorts zendt de Afnemer het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door BeeS-Sport verstrekte en duidelijke instructies.
7. Uitgesloten van retourneren zijn:
a. Rackets waarbij het plastic al van de grip is gehaald;
b. Rackets die in opdracht van de Afnemer zijn bespannen;
c. Shuttles, tenzij in originele verpakking en de verzegeling niet is verbroken;
d. Kleding of tassen die bedrukt zijn in opdracht van de Afnemer;
e. Schoenen die al gedragen zijn.
8. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor de Afnemer. BeeS-Sport draagt de retourkosten indien de producten niet voldoen aan de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout), alsmede de kosten voor het toezenden van het juiste product.

Artikel 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als BeeS-Sport de melding van herroeping door de Afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt BeeS-Sport na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
2. BeeS-Sport vergoedt alle betalingen van de Afnemer, inclusief eventuele bezorgkosten, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen.
3. BeeS-Sport gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Afnemer heeft gebruikt, tenzij de Afnemer instemt met een andere methode. Terugbetaling is te allen tijde kosteloos voor de Afnemer.
4. Indien de Afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft BeeS-Sport de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

Artikel 10. Aanbiedingen en prijzen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van BeeS-Sport, uitgedrukt in Euro’s en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien BeeS-Sport dit bedongen heeft en:
a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. De Afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11. Levering en uitvoering
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan BeeS-Sport kenbaar heeft gemaakt.
2. Tenzij anders overeengekomen levert BeeS-Sport geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen doch uiterlijk binnen 30 dagen uit, tenzij andere leveringstermijn is overeengekomen.
3. Indien een de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te ontbinden, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal BeeS-Sport het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk terugstorten, maar uiterlijk binnen 14 dagen.
5. Een door BeeS-Sport opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor BeeS-Sport geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van BeeS-Sport, op de door die toeleveranciers aan BeeS-Sport verstrekte gegevens.
6. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient BeeS-Sport derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog te presteren.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BeeS-Sport tot het moment van bezorging aan de Afnemer of een vooraf aangewezen en aan BeeS-Sport bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12. Garanties
1. Indien BeeS-Sport Producten aan Afnemer aflevert, die BeeS-Sport van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is BeeS-Sport nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop BeeS-Sport ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door BeeS-Sport na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door BeeS-Sport in behandeling genomen.
3. Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
4. BeeS-Sport staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties en/of aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de (op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst) bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
5. BeeS-Sport spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, waarnaar wordt verwezen en waarin BeeS-Sport als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan BeeS-Sport niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
6. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van BeeS-Sport garantie verlenen of kan BeeS-Sport - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, blijven goederen/producten eigendom van BeeS-Sport. Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht, om deze goederen aan derden af te staan of in onderpand, dan wel bruikleen te geven of te belenen, of uit d ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventuele bijkomende kosten volledig zijn voldaan.
2. Indien en zolang BeeS-Sport eigenaar van de Producten is, zal Afnemer BeeS-Sport onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer BeeS-Sport op BeeS-Sport eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.
3. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van BeeS-Sport. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 14. Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. Bij het ontbreken van de bedenktermijn geldt 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2. Bij de verkoop van producten aan Afnemer mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of diens(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BeeS-Sport te melden.
4. In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft BeeS-Sport behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15. Overmacht
1. BeeS-Sport is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder Overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop BeeS-Sport feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. Tot die situaties behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige aanleveren van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van BeeS-Sport.nl

Artikel 16. Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door BeeS-Sport zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op overeenkomsten tussen BeeS-Sport en de Afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 18. AVG/GDPR
1. Uw privacy is belangrijk. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. En mocht u vragen hebben over hoe wij met privacy omgaan, dan kunt u ons mailen op info@bees-sport.nl. We staan u graag te woord. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg deze dan met enige regelmaat. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.
2. Waar is deze verklaring op van toepassing? Deze verklaring is van toepassing op deze website en beheerd door BeeS-Sport. BeeS-Sport kan op haar websites gebruik maken van links en knoppen die verwijzen naar andere websites zoals Facebook. Klikt u op een dergelijke link of knop, dan verlaat u onze website. In dat geval is het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij van toepassing.
3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? BeeS-Sport is gevestigd in Almere aan de Bongerdstraat 6. We staan in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 39092605 (hierna te noemen "BeeS-Sport" of "wij"). BeeS-Sport is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.
4. Hoe komen we aan uw gegevens? U hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken om op onze website te komen. Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens over uw randapparatuur en uw surfgedrag wanneer u onze site bezoekt. Tot slot kunnen wij uw gegevens ontvangen van derden, zoals sociale mediaplatforms of advertentienetwerken, zodat wij gerichte advertenties kunnen laten zien.
5. Bent u verplicht uw gegevens te verstrekken? U heeft geen wettelijke verplichting uw gegevens te verstrekken. In verband met uw privacy vragen we u om zo min mogelijk gegevens. De gegevens die wij vragen hebben wij nodig om onze dienst te verlenen. Verstrekt u deze liever niet? Dan kunt u geen gebruik maken van onze dienst.
6. Wat doen we met uw gegevens? We verzamelen de volgende (persoons)gegevens voor de hierna genoemde doelen:
- Communicatie: Indien u contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de klantenservice of via contactformulieren op onze website. We vragen u in dat laatste geval om uw naam en e-mailadres, zodat we op uw bericht kunnen reageren.
- Cookies en advertenties: We willen u graag nu en in de toekomst, snel en gericht voorzien van voor u relevante informatie op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen wij en/of derde partijen cookies. Hiermee krijgen wij inzicht in een aantal technische gegevens zoals uw IP-adres, uw besturingssysteem, de browser die u gebruikt, de internetpagina die u bezocht voordat u op onze site terecht kwam en de pagina's die u bezoekt op onze website. Op basis van deze en andere gegevens leggen wij een gebruikersprofiel aan. Zo'n profiel is anoniem en alleen gekoppeld aan een device (bijvoorbeeld een computer, tablet, smartphone, etc.). Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, geven deze cookies ook inzicht in uw surfgedrag.
- Bestellingen: Indien u een bestelling heeft geplaatst gebruiken wij uw gegevens voor het verzenden van uw bestelling en het verzenden van de nieuwsbrief. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen dan kan u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief, of een contactformulier. Vertel dan in het contactformulier met welk mailadres u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen
7. Gegevens te verwerken? Wij verwerken uw gegevens indien u daar toestemming voor heeft gegeven ofwel vanwege onze legitieme commerciële belangen (gerechtvaardigd belang). Zoover heeft hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen uw privacy en haar gerechtvaardigde belangen.
8. Delen we uw gegevens met derden? We kunnen uw gegevens delen met derden. Dit zijn partijen die betrokken zijn bij onze dienstverlening, Zo kan het gaan om de gegevens voor de nieuwsbrief, die worden gedeeld met onze e-mailmarketing partij. In principe worden jouw gegevens alleen gedeeld met partijen binnen Europa. Als we gegevens delen buiten Europa, dan nemen we de extra waarborgen die de privacywetgeving van ons eist. We delen dus alleen gegevens als wij er zeker van zijn dat jouw gegevens daar ook goed beveiligd zijn.
9. Hoe beveiligen we uw gegevens? We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Zo treffen wij passende beveiligingsmaatregelen zodat uw gegevens niet verloren gaan of dat een derde hiertoe zomaar toegang heeft. Enkele van deze maatregelen zijn:
- onze websites zijn beveiligd met SSL-certificaten. Hiermee worden de door jouw ingevulde gegevens versleuteld verzonden;
- we hebben een streng toegangsbeleid. Dit betekent dat alleen bevoegde personeelsleden/derden toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en dat zij geheimhouding hebben; en,
- we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken zodat zij net zo zorgvuldig omgaan met jouw gegevens als wij.
10. Hoe lang bewaren we uw gegevens? Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld.
11. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens? U heeft het in het algemeen het recht om te vragen om inzage in, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daar voegen we graag nog aan toe dat als u geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, u zich kunt afmelden. Daarnaast heeft u in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben elektronisch naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een bovengenoemd verzoek of bezwaar sturen naar info@bees-sport.nl. Graag in de onderwerpregel zetten "Persoonsgegevens". Dan weten wij meteen waar het om gaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wanneer het gaat om inzage in mogelijke persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur dan een kopie van de cookie in kwestie mee. U kunt deze vinden in de instellingen van uw browser. Graag benadrukken wij dan wij een cookie niet voor u kunnen verwijderen. U kunt dit zelf doen. Als u niet tevreden bent over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, laat het ons dan weten via bovengenoemd e-mailadres. Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij onze toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.